whatsapp

Mehmet Altıntop davasında mahkeme kararını verdi

ASAYİŞ (SG) - Seydişehir Gündem | 19.07.2023 - 03:00, Güncelleme: 19.07.2023 - 03:00
 

Mehmet Altıntop davasında mahkeme kararını verdi

Konya’nın Seydişehir ilçesi Milli Eğitim Şube müdürlüğü görevinden alınan Eğitim- İş Sendikası genel sekreteri Mehmet Altıntop için Konya 2. idare mahkemesince geri dönüş kararı verildi.
Eğitim-İş kurucularından, şube yöneticiliği ve sendika Merkez Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevlerini de yapmış olan Mehmet Altıntop, hakkındaki iddialar nedeniyle MEB tarafından sürdürmekte olduğu Şube Müdürlüğü görevinden alınmıştı. Görevden alma işlemi Eğitim İş sendikası tarafından yargı taşınmış ve neticede mahkeme tarafından yapılan işlemin hukuksuzluğu mahkemece tescil edilerek iptal edildi. Mehmet Altıntop hakkındaki dava konusu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü iken Seydişehir TOKİ Ortaokulu ve İlkokulunu ziyareti esnasında okulun onur panosunda yer alan Peygamber efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını islediği, okul yönelicilerine Bunu derhal buradan kaldırın. " dediği İddia edilmişti. Mahkeme kararı; Konya İli Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak Görev yapan davacı tarafından, hizmet gereği soruşturma nedeniyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine sınıf öğretmenliği kadrosuna atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 123444 sayılı işleminin; hukuki güvenlik hakkının ihlal edildiği, idare tarafından yöneticilik görevinm alınmasındaki kamu yararı, hizmetin gereği, huzur ve sükûn içinde verimli çalışma şartlarının ne şekilde ortadan kalkmış olduğu, yöneticilik görevini yerme getiremeyeceğine dair başarısızlığın ne şekilde vücut bulduğu hususlarına dair hiçbir somut dayanak ve gerekçe ortaya konulamadığı, soruşturmaya konu edilen olayın çarpıtıldığı etkin savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün engellendiği, silahların eşitliği ilkesinin yok sayıldığı, soyut, subjektif ve kişisel yorumdan ibaret ve çelişkiler içeren değerlendirmeler yapıldığı, kazanılmış hak ve derecesine aykırı işlem tesis edildiği, ölçülülük ilkesine uygun davanılmadığı usulüne uygun soruşturma yürütülmediği, hukuka aykırı olarak atama işleminm gerçekleştirildiği, ileri sürülerek iptali istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen raporda, davacı hakkındaki "Seydişehir TOKİ Ortaokulu ve İlkokulunu ziyareti esnasında okulun onur panosunda yer alan Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını istediği, okul yöneticilerine 'Bunu derhal buradan kaldırın.” dediği iddiasının; "Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin Arapça yazılan kısmının kaldırılarak yerine 'insan' kelimesinin yazılmasını ya da Peygamberimizin isminin Türkçesinin yazılmasını istediği” şeklinde doğrulandığı, doğrulanan eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesinde yer alan "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” kapsamında olduğu sonuç ve kanaatine ulaşıldığı belirtilerek, disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi gereğince "1/30 oranında Aylıktan Kesme cezası” ile tecziyesi, idari yönden ise davaranışının kamu görevlisi ve kamu hizmetine karşı şüphe ve güvensizlik oluşturduğu, ortaya çıkan durumun şube müdürlüğü konumuna, mesleğin imajına, itibarına ve temsiline aykırı olduğu ve zarar verdiği belirtilerek Şube Müdürlüğü görevinden alınarak durumuna uygun bir göreve atanması teklifine istinaden işlem tesis edildiği, kazanılmış  hak aylık derecesi korunarak asıl mesleği olan öğretmen kadrosuna atandığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Konya 2. İdare Mahkemesince dosya incelenerek gereği görüşüldü: Dava, Konya İli Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, hizmet gereği soruşturma nedeniyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine sınıf öğretmenliği kadrosuna atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 123444 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme” başlıklı 71 'inci maddesinde; "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri Caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa görev ve unvan eşitliği gözetmeden hak aylık dereceleriyle atayabilirler. Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir dcrccc ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.” hükmü ile yine aynı Kanunun "Memurların kununlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” başlıklı 76'ncı maddesinde “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşitk veya 68'inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istedikleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68'inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartı ile) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ilc memurların atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Buna karşılık, sözü edilen takdir yetkisinin, ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalmi gerektireceği hususunun yerleşmiş yargısal ictihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir. Bir başka anlatımla, idareye tanınan takdır yetkisinin kullanılmasında, kamu hizmeti gereklerinden ve kamu yararından uzaklaşılması, idari faaliyetlerin özensiz yurütülmesıne ve yasal nedenlere dayanmayan bir nitelik kazanmasına sebep olabilecektir. Bu bakımdan, keyfi uygulamalara neden olmamak için, idarenin teklif ve değerlendirme yetkisince sahip olduğu alanda yapılan işlemlerde hukuken geçerli sebeplerin bulunması gerekmektedir. Dava dosyasının incelenmesinden; Konya İli Seydişehir İlçe Milli Eğitım Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan davacı hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen 14.10.2022 tarihli ve 9465/34,49 sayılı raporda; "Seydişehir TOKİ Ortaokulu ve İlkokulunu ziyareti esnasında okulun onur panosunda yer alan Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını islediği, okul yönelicilerine Bunu derhal buradan kaldırın. " dediği iddiasının; "Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin Arapça yazılan kısmının kaldırılarak yerine 'insan' kelimesinin yazılmasını ya da Peygamberimizin isminin Türkçesinin yazılmasını istediği” şeklinde doğrulandığı, doğrulanan eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı  maddesinde yer alan "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” kapsamında olduğu sonuç ve kanaatine ulaşıldığı belirtilerek, disiplin Yönünden: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi gereğince "1/30 oranında Aylıktan Kesme cezası” ile tecziyesi, İdari Yönden, davacının söz konusu fiilinin "kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar” hükmüne, Millî Eğitim Temel Kanununun eğitim kademesinde yer alan biiiiin memurlara, Türk milletinin bütün fertlerine yüklendiği; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren davranışlar içinde bulunma sorumluluğuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlel memurlarına hızme/ içinde ve dışındaki davranışlarıyla devlet memurluğu sıfatına, itibar ve güvenine yakışan davranışlar gösterme sorumluluğuna aykırı olduğu; ilgilinin muhataplarınca yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek bir eylem ve söylem içerisine girdiği, konunun kamuoyunda infial yarattığı, kamu görevlisi ve kamu hizmetine karşı şüphe ve güvensizlik oluşturduğu, ortaya çıkan durumun şube müdürlüğü konumuna, mesleğin imajına, itibarına ve temsiline aykırı olduğu ve zarar verdiği değerlendirilerek davacının Şube Müdürlüğü görevinden alınarak durumuna uygun bir göreve atanması”... yönünde getirilen teklif doğrultusunda Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine Öğretmen olarak atanması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan idarelerin bu amaca yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi gereğince "1 30 oranında Aylıktan Kesme cezası” ile tecziyesi teklif edilmiş ise de aynı Kanunun 125. Maddesinin B-I maddesine istinaden 21.11.2022 tarih ve 63844884 sayılı işlem ile kınama cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu cezaya karşı yapılan itiraz kabul edilerek 'işlendiği iddia edilen fiilin sübuta erdiğıne ilişkin yeterli delil ve ifade bulunmadığı' gerekçesiyle İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığınca disiplin cezasının ortadan kaldırıldığı, davacı hakkında görev yaptığı şube müdürlüğü sürecinde yürütülen herhangi bir inceleme ve disiplin soruşturması bulunmadığı, bulunduğu görevde görev yapma niteliğini kaybettiğine ilişkin herhangi bir tespit, teklif yada somut belirlemenin de yapılmadığı, davalı idarece takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmetin gerekleri doğrultusunda kullanıldığına dair hukuken geçerli somut bir sebep ortaya konulmadığı, davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğuna ilişkin herhangi bir belirleme görevinin değiştirilmesini gerektirecek bir eylem, tutum ve davranışı ilc hizmete etkisi olan olumsuzluğunun da ortaya konulmadığı görülmektedir. Bu durumda, yukarıda açıklanan ve soruşturmaya konu edilen eylemin yöneticilik görevinden alınmasını gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmadığı anlaşıldığından, kumm tarafından yapılan sınav sonucunda 13.02.2022 tarihinde şube müdürlüğü ünvanını kazanan davacının görev ve ünvanı korunmaksızın Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine sınıf öğretmenliği kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 920 40-TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T. uyarınca dumsmalı işler için belirlenen 11.000 00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin daha önce talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde ise kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesme istinaf yolu açık olmak üzere, 22/06/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Konya’nın Seydişehir ilçesi Milli Eğitim Şube müdürlüğü görevinden alınan Eğitim- İş Sendikası genel sekreteri Mehmet Altıntop için Konya 2. idare mahkemesince geri dönüş kararı verildi.

Eğitim-İş kurucularından, şube yöneticiliği ve sendika Merkez Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevlerini de yapmış olan Mehmet Altıntop, hakkındaki iddialar nedeniyle MEB tarafından sürdürmekte olduğu Şube Müdürlüğü görevinden alınmıştı.
Görevden alma işlemi Eğitim İş sendikası tarafından yargı taşınmış ve neticede mahkeme tarafından yapılan işlemin hukuksuzluğu mahkemece tescil edilerek iptal edildi.
Mehmet Altıntop hakkındaki dava konusu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü iken Seydişehir TOKİ Ortaokulu ve İlkokulunu ziyareti esnasında okulun onur panosunda yer alan Peygamber efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını islediği, okul yönelicilerine Bunu derhal buradan kaldırın. " dediği İddia edilmişti.

Mahkeme kararı;

Konya İli Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak

Görev yapan davacı tarafından, hizmet gereği soruşturma nedeniyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine sınıf öğretmenliği kadrosuna atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 123444 sayılı işleminin; hukuki güvenlik hakkının ihlal edildiği, idare tarafından yöneticilik görevinm alınmasındaki kamu yararı, hizmetin gereği, huzur ve sükûn içinde verimli çalışma şartlarının ne şekilde ortadan kalkmış olduğu, yöneticilik görevini yerme getiremeyeceğine dair başarısızlığın ne şekilde vücut bulduğu hususlarına dair hiçbir somut dayanak ve gerekçe ortaya konulamadığı, soruşturmaya konu edilen olayın çarpıtıldığı etkin savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün engellendiği, silahların eşitliği ilkesinin yok sayıldığı, soyut, subjektif ve kişisel yorumdan ibaret ve çelişkiler içeren değerlendirmeler yapıldığı, kazanılmış hak ve derecesine aykırı işlem tesis edildiği, ölçülülük ilkesine uygun davanılmadığı usulüne uygun soruşturma yürütülmediği, hukuka aykırı olarak atama işleminm gerçekleştirildiği, ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen raporda, davacı hakkındaki "Seydişehir TOKİ Ortaokulu ve İlkokulunu ziyareti esnasında okulun onur panosunda yer alan Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını istediği, okul yöneticilerine 'Bunu derhal buradan kaldırın.” dediği iddiasının; "Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin Arapça yazılan kısmının kaldırılarak yerine 'insan' kelimesinin yazılmasını ya da Peygamberimizin isminin Türkçesinin yazılmasını istediği” şeklinde doğrulandığı, doğrulanan eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesinde yer alan "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” kapsamında olduğu sonuç ve kanaatine ulaşıldığı belirtilerek, disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi gereğince "1/30 oranında Aylıktan Kesme cezası” ile tecziyesi, idari yönden ise davaranışının kamu görevlisi ve kamu hizmetine karşı şüphe ve güvensizlik oluşturduğu, ortaya çıkan durumun şube müdürlüğü konumuna, mesleğin imajına, itibarına ve temsiline aykırı olduğu ve zarar verdiği belirtilerek Şube Müdürlüğü görevinden alınarak durumuna uygun bir göreve atanması teklifine istinaden işlem tesis edildiği, kazanılmış 

hak aylık derecesi korunarak asıl mesleği olan öğretmen kadrosuna atandığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya 2. İdare Mahkemesince dosya incelenerek gereği görüşüldü:

Dava, Konya İli Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, hizmet gereği soruşturma nedeniyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine sınıf öğretmenliği kadrosuna atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.11.2022 tarih ve 123444 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme” başlıklı 71 'inci maddesinde; "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri

Caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa görev ve unvan eşitliği gözetmeden hak aylık dereceleriyle atayabilirler. Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir dcrccc ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.” hükmü ile yine aynı Kanunun "Memurların kununlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” başlıklı 76'ncı maddesinde “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşitk veya 68'inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istedikleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68'inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartı ile) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ilc memurların atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Buna karşılık, sözü edilen takdir yetkisinin, ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalmi gerektireceği hususunun yerleşmiş yargısal ictihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir. Bir başka anlatımla, idareye tanınan takdır yetkisinin kullanılmasında, kamu hizmeti gereklerinden ve kamu yararından uzaklaşılması, idari faaliyetlerin özensiz yurütülmesıne ve yasal nedenlere dayanmayan bir nitelik kazanmasına sebep olabilecektir. Bu bakımdan, keyfi uygulamalara neden olmamak için, idarenin teklif ve değerlendirme yetkisince sahip olduğu alanda yapılan işlemlerde hukuken geçerli sebeplerin bulunması gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Konya İli Seydişehir İlçe Milli Eğitım Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan davacı hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen 14.10.2022 tarihli ve 9465/34,49 sayılı raporda; "Seydişehir TOKİ Ortaokulu ve İlkokulunu ziyareti esnasında okulun onur panosunda yer alan Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin kaldırılmasını islediği, okul yönelicilerine Bunu derhal buradan kaldırın. " dediği iddiasının; "Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu görselin Arapça yazılan kısmının kaldırılarak yerine 'insan' kelimesinin yazılmasını ya da Peygamberimizin isminin Türkçesinin yazılmasını istediği” şeklinde doğrulandığı, doğrulanan eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı 

maddesinde yer alan "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” kapsamında olduğu sonuç ve kanaatine ulaşıldığı belirtilerek, disiplin Yönünden: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi gereğince "1/30 oranında Aylıktan Kesme cezası” ile tecziyesi, İdari Yönden, davacının söz konusu fiilinin "kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar” hükmüne, Millî Eğitim Temel Kanununun eğitim kademesinde yer alan biiiiin memurlara, Türk milletinin bütün fertlerine yüklendiği; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren davranışlar içinde bulunma sorumluluğuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlel memurlarına hızme/ içinde ve dışındaki davranışlarıyla devlet memurluğu sıfatına, itibar ve güvenine yakışan davranışlar gösterme sorumluluğuna aykırı olduğu; ilgilinin muhataplarınca yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek bir eylem ve söylem içerisine girdiği, konunun kamuoyunda infial yarattığı, kamu görevlisi ve kamu hizmetine karşı şüphe ve güvensizlik oluşturduğu, ortaya çıkan durumun şube müdürlüğü konumuna, mesleğin imajına, itibarına ve temsiline aykırı olduğu ve zarar verdiği değerlendirilerek davacının Şube Müdürlüğü görevinden alınarak durumuna uygun bir göreve atanması”... yönünde getirilen teklif doğrultusunda Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine Öğretmen olarak atanması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan idarelerin bu amaca yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-ı maddesi gereğince "1 30 oranında Aylıktan Kesme cezası” ile tecziyesi teklif edilmiş ise de aynı Kanunun 125. Maddesinin B-I maddesine istinaden 21.11.2022 tarih ve 63844884 sayılı işlem ile kınama cezası ile cezalandırıldığı, söz konusu cezaya karşı yapılan itiraz kabul edilerek 'işlendiği iddia edilen fiilin sübuta erdiğıne ilişkin yeterli delil ve ifade bulunmadığı' gerekçesiyle İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığınca disiplin cezasının ortadan kaldırıldığı, davacı hakkında görev yaptığı şube müdürlüğü sürecinde yürütülen herhangi bir inceleme ve disiplin soruşturması bulunmadığı, bulunduğu görevde görev yapma niteliğini kaybettiğine ilişkin herhangi bir tespit, teklif yada somut belirlemenin de yapılmadığı, davalı idarece takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmetin gerekleri doğrultusunda kullanıldığına dair hukuken geçerli somut bir sebep ortaya konulmadığı, davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğuna ilişkin herhangi bir belirleme görevinin değiştirilmesini gerektirecek bir eylem, tutum ve davranışı ilc hizmete etkisi olan olumsuzluğunun da ortaya konulmadığı görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda açıklanan ve soruşturmaya konu edilen eylemin yöneticilik görevinden alınmasını gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmadığı anlaşıldığından, kumm tarafından yapılan sınav sonucunda 13.02.2022 tarihinde şube müdürlüğü ünvanını kazanan davacının görev ve ünvanı korunmaksızın Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine sınıf öğretmenliği kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 920 40-TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T. uyarınca dumsmalı işler için belirlenen 11.000 00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin daha önce talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde ise kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesme istinaf yolu açık olmak üzere, 22/06/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (2 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve seydisehirgundem.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Adye
(19.07.2023 12:45 - #437)
Hukuk,vicdan,hak,insanlık,saygı,dürüstlük özlediğimiz kavramlar.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve seydisehirgundem.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Enes Acar
(20.07.2023 18:51 - #438)
Adalet yerini bulmuş
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve seydisehirgundem.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.